Avís legal

El present avís legal compilació els condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del web, www.hello.cat.

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació exposem les dades identificatives de l’empresa.

Nom comercial: HELLO Escola d’Idiomes.
Nom jurídic: Martell Luigi, S.L.
CIF: B64907264.
Domicili social: Carrer Collsabadell, 74 Baixos // 08450 Llinars del Vallès.
Telèfon: 609 94 31 04.
Correu electrònic: info@

Martillo Luigi, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40620, Fulla 41, Fulla 369621.

Condicions generals

L’accés i ús del web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en el qual l’usuari accedeix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del web.

L’usuari accepta que l’accés al present web i els continguts inclosos en el present web té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.
Els usuaris accedeixen en el web de manera lliure i gratuïta, encara que *MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l’accés.

MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del web, com també els continguts, serveis i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el web.

MARTELL LUIGI, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al present web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

MARTELL LUIGI, S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALES, conforme al qual disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquest efecte no serà pas considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï ALS CLIENTS de nom de l’empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, com també l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

Avís de Copyright

MARTELL LUIGI, S.L. té la titularitat d’aquest web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d’Internet estan legalment reservats, de manera que l’accés o la seva utilització, per part de l’usuari, no ha de considerar, de cap de les maneres, com a atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d’aquest. És absolutament prohibit, l’ús del web o de cap dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícits. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del web sense el previ consentiment per escrit de MARTELL LUIGI, S.L.

Queda prohibida la reproducció dels continguts del web, tret que sigui permès legalment i se citi la procedència o, si no, s’autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en els quals es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d’ús.

MARTELL LUIGI, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del web i podrà exercir i fer ús de totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Clàusula d’exempció de responsabilitat

Els continguts incorporats en aquest web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud d’aquesta informació ni garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest web, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el web.

MARTELL LUIGI, S.L. no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del web.

Responsabilitats per al funcionament de la web

MARTELL LUIGI, S.L. mirarà de reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests, sense que això origini indemnització a l’usuari per aquests conceptes.

S’adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d’errors, de manera que no es pot garantir que el servei no acabi interromput o afectat per aquests problemes.

MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l’usuari a conseqüència de la consulta d’aquesta pàgina web, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició.

MARTELL LUIGI, S.L. no serà pas responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament del servei que tinguin el seu origen en supòsits de cas fortuït, bastant major o altres causes que escapen del seu control.

Responsabilitats per ús d’enllaços

MARTELL LUIGI, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc web i continguts situats fora d’aquest lloc web, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc web.

En cas que MARTELL LUIGI, S.L. constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, l’empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència altres enllaços en el web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas no impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D’aquesta menra MARTELL LUIGI, S.L. no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels webs als quals enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol mal o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l’ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible en els webs als quals es dirigeixin els enllaços.

Polítiques

MARTELL LUIGI, S.L. informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita del lloc web www.loquesea.com no implica que l’usuari hagi de proveir cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l’empresa. En el supòsit que es proveeixi dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits en l’esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de manera clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

*Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament a través dels formularis publicats al web i dels missatges electrònics que els usuaris puguin remetre MARTELL LUIGI, S.L. que seran incloses en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de MARTELL LUIGI, S.L. figuren inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per a comprovar la seva situació.

MARTELL LUIGI, S.L. conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l’usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

Seguretat de la informació

MARTELL LUIGI, S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

No obstant això, l’usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són pas inexpugnables.

Confidencialitat i secret professional

Les comunicacions privades que poguessin haver-hi entre el personal de MARTELL LUIGI, S.L. i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació és restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

Enllaços amb altres webs

Aquest web pot contenir enllaços amb altres webs. S’informa que MARTELL LUIGI, S.L. no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades altres webs.

Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la manera prevista, els drets reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercits per l’usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l’adreça de la seu de MARTELL LUIGI, S.L. més amunt.

MARTELL LUIGI, S.L. informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lades d’acord amb allò que estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.